Opetusportfolio

Taidetyöpajojen ja projektiopintojen opettaja

Olen koulutukseltani kuvataideopettaja, joten opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät tutkintooni. Olen opettanut Lapin yliopistossa valmistumisestani eli vuodesta 2002 lähtien. Aluksi työhöni sisältyi taiteen työpajaopetusta: lumiveistoa, jääveistoa, tulitaidetta, keramiikkaa sekä Lapin aluekehityshankkeisiin integroituvaa projektiopintojen ohjausta. Lisäksi työskentelin erityisesti maisterivaiheen opinnoissa, koska minut valittiin vuonna 2004 kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman lehtoriksi. Opetukseeni on koko ajan sisältynyt runsaasti englannin kielistä opetusta sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kansainvälisille opiskelijoille että Arctic Arts and Design maisteriohjelman opiskelijoille. Jo vuosien ajan olen ohjannut myös kuvataidekasvatuksen syventäviä opintoja.

Syventävän taiteen ja tutkimuksen ohjaaja

Vuonna 2016 valmistui väitöskirjani. Sen jälkeen opetuksen sisältö on muuttunut: nyt ohjaan kuvataidekasvatuksen ja soveltavan kuvataiteen opiskelijoiden pro gradu -tutkielmia ja opetan muun muassa tutkimusmetodikursseilla. Ohjaan myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan jatko-opiskelijoita ja valmistelen tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka integroituvat soveltavan taiteen ja kuvataidekasvatuksen alan kehittämiseen.

Taideyliopistopedagogiikan uudistaja

Olen osallistunut suomalaisen taiteilijakoulutuksen uudistamiseen Lapin yliopistossa suunnittelemalla ja toteuttamalla useita soveltavan taiteen koulutuksen kehittämishankkeita Timo Jokelan, Mirja Hiltusen ja Glen Couttsin kanssa. Uudenlaisen taidekoulutuksen tarve on juontunut sekä taiteen että työelämän murroksesta. Nykytaide sitoutuu aikaan ja paikkaan modernismin universaalisuuden sijasta: dialogisten ja paikkasidonnaisten prosessien edellytys on, että toiminta kohdistuu tekijöiden ja kokijoiden – osallistuvan yleisön, kanssatoimijoiden ja työn tilaajien – omaan ympäristöön. Lisäksi kuvataiteilijoilla on ollut tarve laajentaa työalaansa muun muassa sosiaali- ja terveyssektoriin, matkailupalveluihin ja ympäristösuunnitteluun. Taiteiljoille uuden työnkuvan haltuunotto edellyttää koulutusta ja meille kouluttajille uudenlaista taideyliopistopedagogiikkaa.

Lapin yliopiston soveltavan taiteen alan maisterikoulutuksessa, jota olen kehittänyt kollegoideni kanssa, keskeistä on projektipedagogiikka, joka mahdollistaa opiskelijoille yhteisö- tai työelämäsidonnaisen oppimisympäristön. Opiskelijat toteuttavat opinnoissaan soveltavan taiteen alan kehittämisprojekteja ja integroivat tutkimuksen kehittämiseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Tulevaisuudessa heidän työnkuvaansa voi kuulua kehittämis- ja taideprojektien rahoituksen hankkiminen ja hallinnointi, kuten myös työnkuvat hankkeiden taiteilijoina, tuottajina, konsultteina ja tutkijoina. Taideyliopistopedagogiikan kehittäminen edellyttää tästä eteenpäinkin tulevaisuuteen suuntautuvaa tutkimusta taiteilijan, suunnittelijan, projektikoordinaattoreiden ja taideasiantuntijoiden työn luonteesta.

Oppimateriaaleja kuvataideopettajille ja yhteisötaiteilijoille

Huhmarniemi, M. & Hiltunen, M. (2018). YTYä esi- ja alkuopetukseen – toimintamalleja ympäristö- ja yhteisötaiteeseen. Teoksessa S. Rusanen, M. Kuusela, K. Rintakorpi & K. Torkki (toim.), Mun kuvista kulttuuriin: kuvataidetta esi- ja alkuopetukseen (s. 109–130). Helsinki: Lasten keskus.

Hiltunen, M. & Huhmarniemi, M. (toim.) (2010). Rälläkkä ja sivellin. Taidetoimintaa nuorten hyvinvoinnin tueksi. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Jokela, T., Hiltunen, M., Huhmarniemi, M. & Valkonen, V. (2006). Taide, yhteisö & ympäristö. Art, Community & Environment. Rovaniemi: Lapin yliopisto. <URL: http://ace.ulapland.fi/yty>.

Huhmarniemi, Maria; Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim.) (2003). Talven taito. Ohjeita lumi- ja jääveistoon. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Taideyliopistopedagogiikkaa tarkastelevia julkaisuja

Jokela, T. & Huhmarniemi, M. (2020). Taiteilijan työ muuttuu: taideyliopistopedagogiikka vastaa muutokseen ja ohjaa sitä. In T. Jokela, M. Huhmarniemi & J. Paasovaara (toim.), Luontokuvaus soveltavana taiteena. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Coutts, G., Härkönen, E., Huhmarniemi, M & Jokela, T. (toim.) (2018). The lure of Lapland: A Handbook of Arctic Art and Design. Rovaniemi: Lapin yliopisto. URN:ISBN:978-952-337-125-5

Huhmarniemi, M. (2015). Cross Cultural Meetings and Learning in and Art Biennale. T. Jokela & G. Coutts (eds.), Relate North. Art, Heritage & Identity (s. 158–169). Rovaniemi: Lapland University Press. URN:ISBN:978-952-310-971-1

Huhmarniemi, M. (2013). Kurotuksia ympäristötutkimuksen ja taideintegraation suuntaan. Teoksessa M. Hiltunen, E. Härkönen & T. Jokela (toim.), 25 vuotta kuvataidekasvatusta Lapin yliopistossa (s. 57 –59). Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Jokela, T., Coutts, G., Huhmarniemi, M. & Härkönen, E. (toim.) (2013). Cool. Applied Visual Arts in the North. Rovaniemi: Lapin yliopisto. URN:ISBN:978-952-484-638-7

Huhmarniemi, M. (2012). Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma: Taidetta ympäristön, yhteisöjen ja yritysten tarpeisiin. Teoksessa T. Seppänen (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja. Pohjoisen kulttuuri-instituutti. Oulu: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

Jokela, T. & Huhmarniemi, M. (2008). Environmental Art and Community Art Learning in Northern Places. R. Mason & T. Eça (eds.), Intercultural Dialogues in Art Education (s. 197–210). Bristol: Intellect Books.